RAGN-SELLS

Hållbarhetsredovisning 2016

Välkommen

Välkommen till Ragn-Sells Hållbarhetsredovisning för 2016. Vi presenterar vårt hållbarhetsarbete enligt de svenska miljömålen och Global Reporting Initiatives riktlinjer G4, för hållbarhetsredovisning. Vi hoppas att denna redovisning möter våra intressenters informationsbehov gällande vårt arbete med hållbarhetsfrågor som rör ekonomi, sociala aspekter och miljö. Redovisningen omfattar Ragn-Sells AB med dotterbolag.

Vi summerar hållbarhetsåret 2016

Att blicka bakåt är viktigt, både för att glädjas åt alla bra saker som hänt men också för att dra lärdom av vad som kan göras bättre. 2016 har varit ett händelserikt år i världen, men också på Ragn-Sells. Vi överträffade många av våra mål, vi har satt en ny affärsdriven organisation och vi har nått ut med budskapet om hur viktigt det är att se avfall, inte som slutet på kedjan, utan som en resurs.

Det här är Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges ledande företag inom hållbara återvinningslösningar. ”Lösningar som är bra för livet på jorden är bra för affärerna”, sa vår grundare Ragnar Sellberg för många år sedan. Än idag är detta vår fulla övertygelse. Det är också den vision mot vilken vi inte bara styr oss själva utan hela samhället.

Vi ser en början där andra ser ett slut
När samhället sett slutet på en vara eller produkt slängs den. Då börjar vi vårt arbete med att få tillbaka den in i kretsloppet. Ragn-Sells huvudsakliga uppgift är att samla in och ta hand om avfall och återföra det till samhället som användbara resurser. Återvinning av material ger ett mer effektivt resursutnyttjande och en reducerad klimateffekt. Vår verksamhet bidrar därigenom även till att uppfylla det svenska miljömålet ”Minskad klimatpåverkan”. Genom våra tjänster för omhändertagande av farligt avfall och rening av förorenade jordar bidrar vi också till att uppnå Sveriges nationella miljömål om ”Giftfri miljö” och ”God bebyggd miljö”.

Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige.

3680000
Av Ragn-Sells insamlat avfall 2016 (Ton)
4700000
Total mängd hushållssopor i Sverige 2016 (Ton)

1, 2, 3, 4 Ni hittar mer information kring diagrammet under rubriken “Avfallet blir nytt material eller energi” nedan.

Det insamlade materialet behandlas enligt följande:
Energiåtervinning10%
Materialåtervinning*60%
Biologisk återvinning10%
Deponi10%
Övriga materialmängder**10%

*varav 20% utgörs av material som återanvänds inom anläggningen, t ex för sluttäckning av deponier. **hanteras ej av Ragn-Sells anläggningar

Det insamlade materialet behandlas enligt följande:
Energiåtervinning10%
Materialåtervinning*60%
Biologisk återvinning10%
Deponi10%
Övriga materialmängder**10%

*varav 20% utgörs av material som återanvänds inom anläggningen, t ex för sluttäckning av deponier. **hanteras ej av Ragn-Sells anläggningar

1, 2, 3, 4 Ni hittar mer information kring diagrammet under rubriken “Avfallet blir nytt material eller energi” nedan.

Avfallet blir nytt material eller energi

Insamling av avfall genomförs av Ragn-Sells i egen regi samt till viss del, ca 17%, via underentreprenörer. Avfallet behandlas, förädlas eller deponeras sedan på Ragn-Sells anläggningar. Mindre mängder, ca 10% av insamlat avfall, omhändertas även av externa aktörer. Behandlat eller förädlat material återförs därefter till samhället som produkter, råvaror, bränsle eller designade material. Det är kvaliteten på materialet avgör vilken typ av returprodukt som ska tillverkas. Papper som uppfyller kraven som råvara skickas vidare till pappersbruk. Metallskrot sorteras och finfördelas innan det skickas vidare till gjuterier, stål- eller smältverk som råvara för nya produkter. Förorenade massor renas och återanvänds till byggen eller markarbeten. Farligt avfall behandlas så att inte farliga ämnen läcker ut och förorenar miljön. Organiskt material behandlas t ex genom rötning för att producera biogas och biogödsel eller genom kompostering för att producera jordförbättringsmedel.

Siffror inom parantes avser 2015 (för 2015 räknades inte avfall insamlat av Ragn-Sells ABs dotterbolag KommunPartner med). Totalt har 3,68 miljoner ton avfall samlats in under året (2,94 miljoner ton 2015 exklusive avfall insamlat av KommunPartner). Det kan jämföras med att svenska hushåll gav upphov till 4,7 miljoner ton hushållssopor 20155.

1Brännbart är avfall som går till förbränning och energiutvinning. Här ingår bl.a. fraktionerna hushållsavfall (exkl. organiskt hushållsavfall), brännbart avfall och bränslekross.
2Icke farligt avfall, övrigt inkluderar osorterat avfall samt små fraktioner t.ex. plast, gummi och glas (upp till 1% per fraktion).
3Förorenade massor inkluderar förorenade massor som inte klassas som farligt avfall samt askor och kol.
4Slam insamlas av KommunPartner och är en ny kategori. Därför saknas data från föregående år.
5Källa: Avfall Sverige.

Siffror inom parantes avser 2015 (för 2015 räknades inte avfall insamlat av Ragn-Sells ABs dotterbolag KommunPartner med). Totalt har 3,68 miljoner ton avfall samlats in under året (2,94 miljoner ton 2015 exklusive avfall insamlat av KommunPartner). Det kan jämföras med att svenska hushåll gav upphov till 4,7 miljoner ton hushållssopor 20155.

1Brännbart är avfall som går till förbränning och energiutvinning. Här ingår bl.a. fraktionerna hushållsavfall (exkl. organiskt hushållsavfall), brännbart avfall och bränslekross.
2Icke farligt avfall, övrigt inkluderar osorterat avfall samt små fraktioner t.ex. plast, gummi och glas (upp till 1% per fraktion).
3Förorenade massor inkluderar förorenade massor som inte klassas som farligt avfall samt askor och kol.
4Slam insamlas av KommunPartner och är en ny kategori. Därför saknas data från föregående år.
5Källa: Avfall Sverige.

Avfallet blir nytt material eller energi

Insamling av avfall genomförs av Ragn-Sells i egen regi samt till viss del, ca 17%, via underentreprenörer. Avfallet behandlas, förädlas eller deponeras sedan på Ragn-Sells anläggningar. Mindre mängder, ca 10% av insamlat avfall, omhändertas även av externa aktörer. Behandlat eller förädlat material återförs därefter till samhället som produkter, råvaror, bränsle eller designade material. Det är kvaliteten på materialet avgör vilken typ av returprodukt som ska tillverkas. Papper som uppfyller kraven som råvara skickas vidare till pappersbruk. Metallskrot sorteras och finfördelas innan det skickas vidare till gjuterier, stål- eller smältverk som råvara för nya produkter. Förorenade massor renas och återanvänds till byggen eller markarbeten. Farligt avfall behandlas så att inte farliga ämnen läcker ut och förorenar miljön. Organiskt material behandlas t ex genom rötning för att producera biogas och biogödsel eller genom kompostering för att producera jordförbättringsmedel.

Det här är Ragn-Sells

Ragn-Sells historia

Hållbarhetsstrategi och -styrning

Ledorden enkelhet, ansvar, helhetssyn och framåtanda utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete och ska genomsyra det dagliga arbetet och hur vi gör affärer. För övergripande styrning finns också Ragn-Sells uppförandekod som är gemensam för samtliga bolag inom Ragn-Sellskoncernen. Uppförandekoden ska efterföljas av alla Ragn-Sells företag, anställda, chefer och styrelsemedlemmar. Information om uppförandekoden ingår som en del i introduktionen av nya medarbetare.
Under 2016 har vi fokuserat på att definiera inriktningen på vårt hållbarhetsarbete. Arbetet har resulterat i formulering av tre övergripande perspektiv som vi alltid ska utgå från:

• Hur vårt arbete bidrar till ett Socialt hållbart samhälle
• Hur vår omsorg om jorden ger ett Ekologiskt hållbarhetsfokus
• En Grundläggande affärsetik som vilar på stark värdegrund

En koncernövergripande visselblåsarfunktion har också upprättats under året, genom vilken misstanke om oetiskt beteende som strider mot uppförandekoden kan anmälas anonymt. Vi har även fortsatt arbetet med att följa upp hur våra leverantörer efterlever ställda krav. Fokusområden har varit transportörsavtal med underentreprenör där Ragn-Sells infört en ny form av ramavtal med nya tydligare villkor som löpande implementeras.
Ragn-Sells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö) och det innefattar ett flertal policys för styrning av vårt hållbarhetsarbete.

Fokus för vårt hållbarhetsarbete bestäms utifrån de aspekter som är väsentliga för verksamheten och där vi har störst möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Hållbarhetsstrategi och -styrning

Vi har intervjuat Lars Lindén, koncern-vd för Ragn-Sells sedan augusti 2016

Lars berättar om varför han valde Ragn-Sells och vad han ser som företagets utmaningar och möjligheter inom hållbarhetsområdet. Läs intervjun här nedanför…

Hållbarhetsstrategi och -styrning

Vi har intervjuat Lars Lindén, koncern-vd för Ragn-Sells sedan augusti 2016

Lars berättar om varför han valde Ragn-Sells och vad han ser som företagets utmaningar och möjligheter inom hållbarhetsområdet. Läs intervjun här nedanför…

Varför valde du att arbeta på Ragn-Sells?

Efter att ha jobbat internationellt i nästan 30 år så kändes det rätt att komma hem till Sverige. För mig var det viktigt att identifiera inom vilka branscher vi kommer att se en tillväxt framöver och för dessa branscher inom vilka företag. Det var alltså inte konstigt att det blev återvinningsindustrin och Ragn-Sells.  

 

Vad blir dina främsta fokusområden?

Det blev tydligt för mig när jag kom in i företaget att vi är mycket breda, vi kan nästan sammanfatta våra engagemang med att vi är verksamma inom samtliga branscher utom möjligtvis kärnkraftsindustrin. Vi finns dessutom i 6 länder där portföljen av erbjudanden dessutom skiljer sig åt vilket innebär att vi inte får ut de skalfördelar som vi borde. För mig är det därför viktigt att vi blir ETT företag på sikt, där våra erbjudanden blir tydligare, och att vi hittar tydligare synergier mellan länderna. Jag tror nämligen att framtiden kommer kräva att vi är vassare, snabbare och än mer serviceinriktade. Den ökande transparensen, digitaliseringen och en tydlig hållbarhetsriktning i samhället kommer forma framtidens näringsliv. Det är möjligt att vi på Ragn-Sells för att bli bättre, större och för att kunna möta samhällets förväntningar inte kommer vara lika breda i vårt erbjudande i framtiden. Men det är människor vi har att göra med och för mig är det just nu viktigt att fortsätta lära känna företaget, personerna inom företaget och våra kunder.

 

Vad ser du som Ragn-Sells-koncernens främsta utmaningar/möjligheter vad gäller hållbarhetsarbetet?

Ragn-Sells har ett stolt rykte att försvara, vi insåg tidigt att det är det slutna kretsloppssamhället som är det långsiktiga målet. Men jag inser att omvärlden nu börjar komma ikapp vilket innebär att vi behöver öka takten på utvecklingen av lösningar som kunder vill ha idag och än hellre imorgon. De globala målen som antogs av 193 länder under 2015 är en viktig ledstjärna för oss. Flera av våra lösningar som t.ex #älskadestad och EasyMining kommer bidra till att samhället når dessa mål. Att vi dessutom kan göra en affär av detta visar på att vi verkligen kan bli ett miljöföretag i världsklass. Men vi behöver framförallt fokusera här och nu, det är genom varje medarbetares bidrag varje dag som vi har råd att investera i framtidslösningar. EU är på väg att anta det cirkulära paketet som sedan ska implementeras i alla länders lagstiftningar och de kommande åren kommer vi att börja se effekterna av att samhället strävar efter en cirkulär ekonomi. Jag tror därför att framtidens framgångsrika företag behöver vara mer transparenta, främja ett samarbetsklimat men framförallt ha ett stort kundfokus. Det är nämligen tillsammans med kunderna och samhället vi kommer utveckla morgondagens cirkulära lösningar som samhället efterfrågar.

Hållbarhetsstrategi och -styrning

Dialog med vår omvärld och invärld

Samverkan och en aktiv kommunikation med våra viktigaste intressenter är en förutsättning för att kunna möta deras behov och fortsatt utveckla våra affärer till att stödja ett cirkulärt hållbarhetstänkande. Vi för därför en kontinuerlig dialog med de viktigaste intressentgrupperna. De intressentgrupper som bedöms ha störst inflytande över och/eller påverkas mest av Ragn-Sells verksamhet utgör våra prioriterade intressenter.

Ragn-Sells prioriterade intressentgrupper:

Hållbarhetsstrategi och -styrning

Ragn-Sells vision, mission och ledord

Vision:

Att vara ett levande bevis på att omsorg om jorden och bra affärer går hand i hand.

Mission:

Att erbjuda nyskapande och effektiva lösningar för att ta hand om och omvandla avfall till resurser.

Ragn-Sells fyra ledord:
Enkelhet

Vi förenklar. Med nytänkande och service förenklar vi vår och våra kunders vardag och miljöarbete.

Ansvarstagande

Vi tar ansvar. I stort och smått. För våra kunder, för vår egen verksamhet och för livet på jorden.

Helhetssyn

Vi ser till helheten. Genom samverkan och resurshushållning skapar vi hållbara effektiva lösningar.

Framåtanda

Vi vill framåt. Med nyfikenhet och kraft bryter vi ny mark där andra tvekar inför morgondagens utmaningar.

Hållbarhetsstrategi och -styrning

Verksamhetsmål och resultat

Ragn-Sells fastställer varje år verksamhetsmål som sedan bryts ner i organisationen.

Hållbarhetsstrategi och -styrning

Nationella miljömål och de globala målen för en hållbar utveckling

Ragn-Sells ambition är att vara en föregångare när det gäller att bygga in Sveriges miljömål i det egna hållbarhetsarbetet. Vårt hållbarhetsarbete har också koppling till flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling som antogs under 2015.

Hållbarhetsstrategi och -styrning

Tre frågor till hållbarhetschef Pär Larshans – globala mål och svenska miljömål.

Hållbarhetschef Pär Larshans berättar om Ragn-Sells arbete med de globala hållbarhetsmålen.

Läs intervjun här nedanför…

Hållbarhetsstrategi och -styrning

Tre frågor till hållbarhetschef Pär Larshans – globala mål och svenska miljömål.

Hållbarhetschef Pär Larshans berättar om Ragn-Sells arbete med de globala hållbarhetsmålen.

Läs intervjun här nedanför…

Hur kan ett arbete med de globala hållbarhetsmålen (SDG) gynna ett företag?

Hållbarhetsmålen anger samhällets riktning, vart politikerna och FN vill att världen skall röra sig mot till år 2030. Det innebär att det är ett GAP mot nuvarande läge. Jag har alltid resonerat så att företagens hållbarhetsarbete handlar om att identifiera samhällsutmaningar (i detta fall har vi 17 mål och 169 delmål – ett tydligt gap) och att det sedan gäller att identifiera vad vi som företag kan bidra med för att lösa dessa utmaningar, och som samtidigt bidrar till företagets utveckling. Sedan gäller det att identifiera de som behöver ha lösningen så kommer kunskapen och intresset att spridas.

 Vad har Ragn-Sells gjort inom detta?

När de globala målen sattes i november 2015 av 193 medlemsländer så kom det lite som en chock att de var så konkreta. Vi har med hjälp av målen och delmålen identifierat vilka framtidslösningar som vi redan idag kan leverera samt vad vi har i vår forskningsportfölj. Vi har tagit in detta i strategiarbetet och har identifierat vilka intressenter som kan tänkas ha behov av våra lösningar. Under 2016 ledde det bland annat till att vi fick delta i en TV-sänd dialog med personer från AGENDA 2030-delegationen och Finansdepartementet där vi på Ragn-Sells kunde vara väldigt konkreta. Vi beskrev hur resursfrågan är i fokus för de flesta av målen. Detta ledde bland annat till att vi blev inbjudna till FN:s ministermöte inom PAGE (Partnership for Action on Green Economy) i Berlin i mars 2017. Mötet samlade 350 thought leaders från hela världen för att resonera om hur de globala hållbarhetsmålen och Parisavtalet kan uppfyllas.

 Vad tar du med dig från FN-mötet i Berlin?

De stora trenderna som kommer påverka oss är den ökande transparensen och en snabb digitalisering överallt. Ökad transparens ser många som den stora möjligheten till att ett riktigt hållbarhetsarbete kan gynna affären. Det som också var tydligt och som FN-organisationerna och UNEPs generalsekreterare tryckte på flera gånger var vikten av att politiker behöver sätta ramarna och ange riktningen men att det är näringslivet som kommer förverkliga ”att det händer”. Den svenska miljöministern Karolina Skog och Sverige fick beröm flera gånger för att vi har kommit så långt redan, detta beror mycket på Sveriges arbete med de svenska miljömålen som sattes redan under 1990-talet. Men även om vi kommit en bit på vägen i Sverige så finns det mycket kvar att göra. Mötet med finska miljöministern var värdefullt, Finland är det land inom Europa som ivrigast driver på för en cirkulär ekonomi.

Hållbarhetsstrategi och -styrning

Hållbar ekonomi

Stabil lönsamhet är en förutsättning för att Ragn-Sells ska utvecklas enligt den strategi vi har valt. Lönsamheten är grunden för handlingsfrihet i våra framtida satsningar och förmåga att leva upp till högt satta hållbarhetsmål.

Ekonomisk styrning sker efter en uppdelning av verksamheten i fyra divisioner genom övergripande strategi, nedbrutna affärsplaner och tydlig målstyrning. Uppföljning sker i linjen efter identifierade nyckeltal per division. Avvikelser från uppsatta mål ger upphov till åtgärdsplan som också följs upp i linjen. Extern förvaltningsrevision sker en gång per år.

Ragn-Sells omsättning för 2016 var 3 284 MSEK vilket var bättre än målsättningen och en ökning med 6,6 % jämfört med 2015. Rörelseresultatet för 2016 var 81 MSEK vilket motsvarar 2,5 %. Detta är en ökning jämfört med föregående år men vi nådde inte upp till årets målsättning på 5 %.

Under 2016 har Ragn-Sells fortsatt satsningen på långsiktig produktutveckling, säljkraft och produktionsförmåga.

2016 inleddes svagt fram till och med april. Från maj ökade materialvolymerna in på våra anläggningar, antalet transportuppdrag steg och resultatet förbättrades påtagligt. Den positiva trenden höll i sig hela återstoden av 2016.

Hållbarhetsstrategi och -styrning

Hållbar ekonomi

Stabil lönsamhet är en förutsättning för att Ragn-Sells ska utvecklas enligt den strategi vi har valt. Lönsamheten är grunden för handlingsfrihet i våra framtida satsningar och förmåga att leva upp till högt satta hållbarhetsmål.

Ekonomisk styrning sker efter en uppdelning av verksamheten i fyra divisioner genom övergripande strategi, nedbrutna affärsplaner och tydlig målstyrning. Uppföljning sker i linjen efter identifierade nyckeltal per division. Avvikelser från uppsatta mål ger upphov till åtgärdsplan som också följs upp i linjen. Extern förvaltningsrevision sker en gång per år.

Ragn-Sells omsättning för 2016 var 3 384 MSEK vilket var bättre än målsättningen och en ökning med 6,6 % jämfört med 2015. Rörelseresultatet för 2016 var 81 MSEK vilket motsvarar 2,5 %. Detta är en ökning jämfört med föregående år men vi nådde inte upp till årets målsättning på 5 %.

Under 2016 har Ragn-Sells fortsatt satsningen på långsiktig produktutveckling, säljkraft och produktionsförmåga.

2016 inleddes svagt fram till och med april. Från maj ökade materialvolymerna in på våra anläggningar, antalet transportuppdrag steg och resultatet förbättrades påtagligt. Den positiva trenden höll i sig hela återstoden av 2016.

Hållbara affärer med kunden i centrum

Varje år anlitar cirka 30 000 kunder Ragn-Sells. Några kunder behöver oss bara vid enstaka tillfällen – hos andra finns vi på plats dygnet runt, året runt. För många av våra kunder är vår närvaro en viktig kugge i produktionsprocessen vilket ställer stora krav på oss att kraftsamla kompetens och resurser för att möta kundernas behov.

Sammantaget hjälper vi våra kunder att kostnadseffektivt minska miljöbelastningen från sin verksamhet samtidigt som vi bidrar till en effektivare användning av resurser och underlättar det nationella arbetet med att avgifta samhället.

Våra tjänster

Vårt uppdrag är att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser oavsett om det är traditionellt hushållsavfall, spillolja från verkstäder eller restprodukter från pappers- och massaindustrin. Genom att göra kunder och avfallslämnare uppmärksamma på vad för typ av avfall de hanterar och vilken mängd, kan vi påverka och utmana dem att minska sitt avfall och förbättra sin källsortering. Vi för också en dialog med våra kunder vad gäller möjliga sätt att återanvända eller återvinna deras restprodukter för att tillsammans hitta det mest resurseffektiva sättet. Men vi omhändertar inte bara framtidens resurser, vi tar också ansvar för underhåll och sanering av industriella anläggningar och förorenad mark.

Hållbara affärer med kunden i centrum

Kundcase

Under 2016 hade Ragn-Sells förmånen att arbeta med en rad spännande uppdrag. Här presenteras ett urval av dem:

Hållbara affärer med kunden i centrum

Fokus på förbättrad kundnöjdhet

Den dagliga kundkontakten sker främst via Ragn-Sells miljöarbetare, chaufförer, kundservice och säljare. Vi har också en kundportal på webben där kunderna bland annat kan följa upp sin avfallsstatistik, beställa tjänster, lämna reklamationer och få tillgång till vår källsorteringsguide.

Ragn-Sells genomför återkommande kundundersökningar. Under 2016 genomfördes dock ingen kundundersökning. Fokus har istället varit på att arbeta vidare med resultatet från den senaste kundundersökningen som genomfördes i oktober 2015. Ett antal förbättringsaktiviteter identifierades framförallt med fokus på fakturareklamationer samt förbättrad information till kund vid t ex förseningar.

I 2016 års affärsplan var Minskat antal reklamation med som ett huvudmålområde och resultatet av förbättringsarbetet har följts upp månadsvis som en del av den löpande rapporteringen till Sverigeledningen. Effekten blev en viss minskning av antalet reklamationer och för att ge ytterligare kraft i frågan har ett särskilt team för reklamationshantering bildats.

Vi har också som en del av den organisationsjustering som genomfördes under 2016 initierat en översyn och uppdatering av våra sälj- och leveransprocesser, samt tillsatt tre processägare som driver dessa frågor och förbättringar på heltid.

Vårt samhällsengagemang

Ragn-Sells har ett aktivt engagemang i samhällsfrågor med anknytning till vår bransch och vi försöker påverka samhället för att främja en långsiktig hållbar utveckling. Ragn-Sells driver flera egna utvecklingsprojekt och är också engagerad i ett flertal samarbeten inom avfallshantering och cirkulär ekonomi.

2016 var ett händelserikt år då Ragn-Sells valde att vara tydliga med hur vi kan bidra till ett bättre samhälle. Här följer ett axplock av hur vi under året haft möjlighet att dela med oss av vår kunskap.

Året startade med ett rundabordssamtal avseende EU:s cirkulära ekonomipaket. För Ragn-Sells var det viktigt att visa på cirkulär ekonomi i praktiken där vi för att kunna driva innovation behöver ha tydliga spelregler och rätt styrmedel.

Under 2016 lät regeringen via en cirkulär utredning undersöka hur en omställning till en cirkulär ekonomi, med framförallt ett återbruksfokus, kan genomföras. Ragn-Sells fick möjlighet att ta emot regeringens delegation, som leds av Ola Alterå, och berätta om vårt långsiktiga arbete med att driva på utvecklingen av cirkulära flöden. Insikten att vissa delar av deponiskatten kanske t.o.m. förhindrar cirkulär avgiftade flöden var en sak som utredaren sedan kom att lyfta i riksdagen som en kommentar till KI:s stora cirkulär utredning från november 2016.

I september 2016 fick vi även ta emot Sveriges civilminister Ardalan Shekarabi. Samtalen fokuserade på cirkulär omställning som kräver mer av den offentliga upphandlingen samt hur viktig resursfrågan är för de globala hållbarhetsmålen. Ragn-Sells delade med sig av viktiga insikter gällande vad som behöver vara i fokus vid utvecklingen av Agenda 2030 i Sverige. Vi visade också upp vår anläggning på Högbytorp.

Ragn-Sells har dessutom varit pådrivande för att utveckla det svenska miljömålsarbetet där vi deltagit i flera möten på miljödepartementet. I slutet av 2016 stod vi även värd för ett möte med 16 andra företag i Sverige som arbetar på olika sätt med de svenska miljömålen. De svenska miljömålen är till skillnad från de globala hållbarhetsmålen mycket mer specifika och viktig del av Ragn-Sells affär. Vårt viktigaste bidrag i detta sammanhang är att hjälpa samhället/staden att uppfylla flera av miljömålen.

Under 2016 har vi också inkommit med 7 remissvar eller betänkanden på riks- eller regional basis och publicerat 3 positionspapper gällande hur vi ser att återvinningsfrågan behöver utvecklas.

Ragn-Sells i Almedalen

Under 2016 var Ragn-Sells liksom de senaste åren, aktiva under Almedalsveckan och anordnade ett seminarium med temat: Hur kan vi få de svenska miljömålen och cirkulär ekonomi att gå hand i hand?

Vårt samhällsengagemang

Innovation – ett måste för att möta framtiden

För Ragn-Sells är det en långsiktig strategi att satsa på kunskap, forskning och utveckling. Genom aktiv samverkan med samhället och andra näringslivsaktörer, kan vi tillsammans nå den förändring och anpassning som krävs för att möta de utmaningar och krav som framtiden ställer.

Ragn-Sells har ett ägarintresse i flertalet innovationsföretag och driver utveckling av olika spjutspetstekniker och -erbjudanden, däribland FriGeo, EasyMining, RentDagvatten, TerraFutura, OMÖ Industrisanering och Chromafora. Nedan kan du se kortare informationsfilmer kring några av dessa spjutspetsföretag/-tekniker.

Under 2016 har flera avancerade behandlingstekniker tagits i bruk på Ragn-Sells anläggningar:

 • Oil recovery center (ORC) på Högbytorp är en anläggning för behandling av oljehaltiga avfall och oljeemulsioner. ORC behandlar i första hand oljor med hög vatten- och partikelhalt från bl.a. båthamnar och industrier. Efter behandling kan en olja med mycket låg vattenhalt erbjudas marknaden.
 • Indunstare i Borlänge. Indunstaren renar oljeförorenade vatten och oljeemulsioner och kan åstadkomma mycket hög renvattenkvalitet samtidigt som restprodukter minimeras och driftkostnaderna är låga. Även vid vår anläggning i Kallinge finns en indunstare sedan 2015.
 • Slurryanläggning i Roma, Gotland. Det organiska avfallet som tidigare lämnat ön behandlas nu i den nya anläggningen. Avfallet mals ner i en s.k. separator för att tillverka biogassubstrat (slurry) som sedan skickas vidare till biogasanläggningar. Det material som blir kvar är så pass rent från organiskt avfall att det inte behöver komposteras. Istället kan blandas direkt i den brännbara fraktionen som levereras som bränsle till cementfabriken i Slite.

Under 2016 patenterade Ragn-Sells också processen Ash2®Salt (Salarium) i vilken flygaska från avfallsförbränning tvättas. Ur tvättvätskan utvinns de kommersiella salterna ren kaliumklorid, natriumklorid, kalciumklorid samt en ammoniaklösning. Detta minskar uttaget av jungfruligt råmaterial då rena utvunna produkter återförs till samhället samtidigt som avfallsflödet minskar.

Vårt samhällsengagemang

Samverkan för en hållbar framtid

Ragn-Sells har också en aktiv roll i ett flertal samarbeten gällande nya lösningar för ett resurseffektiv omhändertagande av avfall och restprodukter. Under 2016 inleddes ett samarbete med MOSAB för återvinning av schaktmassor. Fyllnadsmassor som grus och sand är en begränsad resurs i vår natur och det blir därför allt viktigare att återvinna så mycket som möjlig av det material som schaktas bort. Ett annat samarbete som inleddes under året är ett projekt för Vinnova med syfte att utveckla termiska processor så att glas och bly från glasdeponier kan återvinnas.

Ytterligare utvecklingsprojekt där Ragn-Sells deltar:

 • BioInnovation – vill minska fossilberoendet och stödja utvecklingen av biobaserade material, produkter och tjänster.
 • Larver tar hand om avfall – effektivt utnyttjande av matavfall genom att låta fluglarver äta avfallet och sedan omvandla larverna till djurfoder.
 • Acido – patenterad metod för att framställa en syra av organiskt avfall som kan användas för tvättning av förorenade jordar
 • Avfallsbaserat bioraffinaderi – Formas-projekt för att utveckla ett avfallsbaserat bioraffinaderi

Vårt samhällsengagemang

Samverkan för en hållbar framtid

Ragn-Sells har också en aktiv roll i ett flertal samarbeten gällande nya lösningar för ett resurseffektiv omhändertagande av avfall och restprodukter. Under 2016 inleddes ett samarbete med MOSAB för återvinning av schaktmassor. Fyllnadsmassor som grus och sand är en begränsad resurs i vår natur och det blir därför allt viktigare att återvinna så mycket som möjlig av det material som schaktas bort. Ett annat samarbete som inleddes under året är ett projekt för Vinnova med syfte att utveckla termiska processor så att glas och bly från glasdeponier kan återvinnas.

Ytterligare utvecklingsprojekt där Ragn-Sells deltar:

 • BioInnovation – vill minska fossilberoendet och stödja utvecklingen av biobaserade material, produkter och tjänster.
 • Larver tar hand om avfall – effektivt utnyttjande av matavfall genom att låta fluglarver äta avfallet och sedan omvandla larverna till djurfoder.
 • Acido – patenterad metod för att framställa en syra av organiskt avfall som kan användas för tvättning av förorenade jordar
 • Avfallsbaserat bioraffinaderi – Formas-projekt för att utveckla ett avfallsbaserat bioraffinaderi

Vårt samhällsengagemang

Andra aktiviteter och engagemang inom forskning och utveckling

Våra medarbetare

För att vara långsiktigt framgångsrika krävs att vi är en attraktiv arbetsgivare där medarbetare mår bra och utvecklas. Under 2016 låg stort fokus på vårt omfattande arbete för ökad säkerhet på arbetsplatsen och vi fortsatte även satsningen på att utveckla ledarskapet, bl.a. genom att utbilda chefer och nyckelpersoner i ”Förtroendefullt samarbete”. Vi har också arbetat vidare för att öka andelen kvinnor i verksamheten, framförallt i ledande befattningar.

Våra medarbetare

Säkerhetsarbetet i fokus

Ragn-Sells bedriver ett systematiskt arbete med hälsa och säkerhetsfrågor. Huvudansvaret ligger på chefer som till sitt stöd har utbildning, rutiner och verktyg. Det finns också en central arbetsmiljöenhet, med specialister på arbetsmiljö och elsäkerhet, som kan delta vid exempelvis komplexa riskinventeringar och i projekt.

Safety first är Ragn-Sells säkerhetssatsning där vi genom förebyggande arbete, identifiering av risker och kommunikation tar ett brett grepp om säkerheten i alla processer. System har förenklats och säkerhetsarbetet standardiserats inom respektive område. Målsättningen är att vi ska ha en helt säker arbetsplats för alla i vår verksamhet. 2016 har präglats av mycket information och utbildningsinsatser kring vårt Safety First-arbete. Ett stort fokus har varit att öka inrapportering av riskobservationer, tillbud och olyckor och vi började också mäta en Safety First-kvot, dvs. relationen mellan inrapporterade riskobservationer och tillbud per olycka. För att det ska vara så enkelt som möjligt för personalen att rapportera så har en rapporterings-app utvecklats och en byxfolder i tryck, med kortfattad arbetsmiljöinformation tagits fram. Vi kan redan se effekt av vår satsning på säkerhetsarbetet och antalet olyckor med sjukfrånvaro har minskat jämfört med 2015. Under året har också stora satsningar gjorts för att öka elsäkerheten i vår verksamhet.

Riktlinjer för Ragn-Sells Safety First-arbete

• Vi står för en trygg och hållbar arbetsmiljö för medarbetare och kunder.
• Vi ska sträva efter att hälsa och säkerhet ska vara ett tydligt inslag i vårt dagliga arbete.
• Vi har ett säkert beteende i verksamheten och mot varandra
• ”Det är ditt ansvar att bidra till en säker arbetsmiljö för dig och dina kollegor”

Våra medarbetare

Ragn-Sells satsar på kompetensutveckling

Att på ett strukturerat sätt attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare är ett prioriterat område för Ragn-Sells. Vi satsar därför brett på utbildning och kompetensutveckling. Vårt kompetenscentrum Ragn-Sells Akademin, där vi samlat all vår kompetensutveckling, bidrar aktivt till att Ragn-Sells är Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Urval av utbildningar, kvalitetssäkring samt fastställande av vilka utbildningar som ska vara obligatoriska sker genom ett utbildningsråd. Viktiga utbildningsinsatser under året har varit vår grundläggande utbildning för chefer Förtroendefullt samarbete och att säkerställa att samtliga våra yrkeschaufförer har YKB-certifikat (yrkeskompetensbevis). Vi fortsätter att fokusera på YKB, andra certifikatsutbildningar och utbildningar kopplade till arbetsmiljö för våra miljöarbetare. En viktig del i vårt kompetensutvecklingsarbete är också talent-programmet Step Up med Ragn-Sells för chefer och specialister och under 2016 avslutades tredje omgången av programmet.

14
timmar

Våra medarbetare

Mångfald och likabehandling

Ragn-Sells ska vara ett företag där olikheter i samspel är en tillgång. Alla medarbetare har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett exempelvis kön, etnisk och kulturell bakgrund och ålder. Vårt främsta medel för att förankra detta synsätt i organisationen är genom att öka chefers och medarbetares medvetenhet vad gäller mångfald- och jämställdhetsfrågor. Dessa frågor är därför en viktig del i våra ledarskapsutbildningar och i vårt värdegrundsarbete.
För att öka mångfalden i vår verksamhet har vi under 2016 bl.a. fortsatt vårt samarbete med Samhall där vi på olika sätt integrerat medarbetare med funktionsvariation i vår verksamhet. Tillsammans med Samhall har vi också genomfört en utbildning i att leda medarbetare med funktionsvariation. Vi har även inlett ett samarbete med Stockholms Stad och Stockholms Transport och Fordonstekniska gymnasium, STFG, för att ge möjlighet för chaufförer med utländsk bakgrund att göra praktik hos oss med syfte att nå en anställning.

Ett annat viktigt arbete under året har varit implementering av en ny enhetlig lönemodell för våra miljöarbetare med tydligare lönesättningskriterier. Ragn-Sells arbetar också aktivt för att öka andelen kvinnor i företaget, i synnerhet vad gäller ledande befattningar, och under 2016 ökade andelen kvinnor i ledningen till 40 procent, från 20 procent under 2015.

Våra medarbetare

Dialog och delaktighet

Ragn-Sells medarbetarundersökning Reflect genomförs årligen för att öka förståelsen för våra värderingar, mål och strategier, fånga upp hur medarbetarna upplever sin arbetssituation samt för att skapa delaktighet och engagemang. Genom undersökningen får vi även ökad kunskap om vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Svarsfrekvensen för 2016 års medarbetarundersökning var 83%, vilket är ett bra deltagande.

För samtliga medarbetare prioriterar vi att öka dialogen och engagemanget. Under 2016 har medarbetare från alla delar av verksamheten involverats för att formulera vad vi känner stolthet för i arbetet idag och vad som är viktigt framåt för att vi ska nå vår vision. Utvecklingssamtal ska genomföras med samtliga medarbetare årligen.

Miljöpåverkan från vår verksamhet

Målet med Ragn-Sells verksamhet är att omvandla avfall till resurser och därmed bidra till ett mer effektivt utnyttjande av jordens tillgångar. Vi har också en viktig roll i att avgifta samhället från material som vi inte lägre vill ska vara en del av kretsloppet. Vår verksamhet har därmed en betydande positiv miljöpåverkan. Men vår verksamhet innebär också negativ miljöpåverkan, främst genom utsläpp från våra fordon, behandlingsanläggningar och deponier. Vi arbetar ständigt med att begränsa denna miljöpåverkan, bl.a. genom åtgärder för att minska utsläpp till vatten, innovativa fordonslösningar, sluttäckning av deponier och tillvaratagande av deponigas för uppvärmning av fastigheter.

Energi och klimat

Återvinning av material medför betydligt mindre utsläpp av växthusgaser jämfört med användande av jungfruligt material. Genom att möjliggöra återvinning av insamlat material bidrar vår verksamhet till att stora mängder koldioxid besparas från att släppas ut till atmosfären.

Den största källan till utsläpp av växthusgaser är våra deponier som står för 84 % av den totala klimatpåverkan. Resterande klimatpåverkan härrör framförallt från egna transporter, 13 %. Under åren 2015-2017 har Ragn-Sells avtalat att all elenergi till verksamheten ska vara vattenkraft, och från ursprungsmärkt el beräknas ett nollutsläpp av växthusgaser. Under 2016 var den totala klimatpåverkan från vår verksamhet 188 000 ton CO2e. Vår målsättning är att minska CO2-utsläppen från hela verksamheten med 20 % från 2008 till år 2020. Resultatet till och med 2016 visar på en minskning av de totala koldioxidutsläppen med 18 % jämfört med 2008. Utsläppen av klimatpåverkande gaser från deponierna är dock svåra att mäta eller beräkna och utsläppsminskningen från 2015 kan förklaras med att vi då, på en anläggning, började använda en ny metod för bestämning av dessa utsläpp. Samtidigt speglar de använda modellerna inte heller de åtgärder vi genomfört för att minska utsläppen. En ny utvärdering av vilken metod som ger de säkraste resultaten kommer därför att genomföras. Om utsläpp från deponier räknas bort har CO2-utsläppen minskat med 42 % sedan 2008. Minskningen beror framförallt på minskade utsläpp från våra transporter.

En effektivare och grönare fordonsflotta

Under 2012 fattades ett beslut om att senast 2020 ha minskat koldioxidutsläppen från Ragn-Sells egna transporter med 50 procent jämfört med 2008. För att nå målet arbetar vi med att förbättra vårt körsätt, se över ruttoptimeringen, byta ut fordon till de med effektivare/renare motor och testar även alternativa tekniker och drivmedel. Vårt aktiva arbete med att minska utsläppen av koldioxid från våra fordon har medfört en minskning med 37 % jämfört med 2008. Koldioxidutsläppen från våra fordon under 2016 var 24 476 ton vilket innebär en minskning jämfört med 2015. Det beror i huvudsak på en omställning av drivmedel från vanlig diesel till biodiesel, HVO samt biogas, detta trots en ökning av antalet liter förbrukat drivmedel. Ökningen av antalet liter beror på att vi under året ökat mängden insamlat avfall och därmed behovet av transporter. Utsläppen per ton insamlat material har därför minskat ytterligare från 8,9 kg CO2e under 2015 till 6,6 kg CO2e under 2016.

Vi fortsätter att föryngra vår fordonsflotta, vilket även innebär att andelen fordon med högsta miljöklass ökar. För 2016 är nu andelen fordon med högsta miljöklass EURO 6 uppe i 63 % av totalt antal tunga lastbilar.

Miljöpåverkan från vår verksamhet

Läs mer om hur vi arbetar med energi- och klimatfrågor

Miljöpåverkan från vår verksamhet

Klimatpåverkan från våra deponier

De största utsläppen av växthusgaser från Ragn-Sells verksamhet kommer från deponierna i form av deponigas. Deponigas består bl.a. av metangas, en växthusgas som är mer än 20 gånger starkare än kol­dioxid och som bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material i deponierna. Deponigasen genereras till stor del av avfall som deponerats tidigare enligt då gängse metoder, så eftersom organiskt avfall nu i stället återvinns i allt högre grad kommer utsläp­pen från deponierna på sikt att minska. För att minska bildningen av deponigas, samtidigt som bildningen av lakvatten också minskas, arbetar Ragn-Sells aktivt med att sluttäcka deponierna, och under 2016 sluttäcktes sammanlagt 4,4 hektar deponiyta. Samtidigt som deponigas är ett potentiellt miljöproblem är det också en resurs. Deponigas från Ragn-Sells deponier samlas in och används som bränsle både internt och externt, främst för uppvärmning men även för kylning av fastigheter och för elproduktion.

Under 2016 uppgick de totala utsläppen av växthusgaser från våra deponier ca 160 000 ton CO2e (ca 170 000 ton 2014) vilket är ca 0,3% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser (år 2015 släppte Sverige ut 53,7 miljoner ton. Naturvårdsverket 2017, Nationella utsläpp och upptag av växthusgaser).

Miljöpåverkan från vår verksamhet

Utsläpp till vatten och mark

Utsläpp till vatten från Ragn-Sells verksamhet kommer till största delen från våra anläggningar och utgörs framför allt av metaller, näringsämnen och olja. Utsläppen är reglerade på anläggningsnivå genom villkor i tillstånd eller andra myndighetsbeslut och de kontrolleras på respektive anläggning genom provning. Eventuell påverkan på den omgivande miljön kontrolleras genom särskilda recipientkontrollprogram. Resultatet från kontrollerna rapporteras löpande till tillsynsmyndigheterna. På flera platser där vi har anläggningar deltar vi också i olika samverkansfora av typen vattensamverkan och vattenvårdsförbund. Ragn-Sells genomför kontinuerligt åtgärder vid våra olika anläggningar för att minska utsläppen till vatten, både genom att förbättra mätning och kontroll av vattenkvaliteten och genom förbättring av själva reningsprocesserna. Även när det gäller utsläpp till mark är urlakning av ämnen ur lagrat material en primär källa, men utsläpp kan också uppstå vid spill eller läckage av kemiska produkter och avfall.

Miljöpåverkan från vår verksamhet

Lokal miljöpåverkan

Ragn-Sells anläggningar orsakar ibland luktstörningar i närområdet, beroende på vilka avfallsslag som hanteras på anläggningen. Vi arbetar på olika sätt utifrån de lokala förutsättningarna för att förebygga störningarna, bl.a. genom att ta hänsyn till väder och vindriktning vid behandling av avfallet. Där risken för lukt är störst är de närboende viktiga deltagare i t.ex. luktpaneler för att vi ska förstå hur vår verksamhet påverkar omgivningen.

En annan lokal miljöpåverkan är buller från fordon och från anläggningar vid t ex tippning, sortering och krossning. Buller regleras i anläggningarnas tillstånd, och särskilda bullerutredningar och åtgärder genomförs vid behov.

Om Ragn-Sells Hållbarhetsredovisning 2016

Vi redovisar vårt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer G4 för hållbarhetsredovisning, nivå Core. Redovisningen är framtagen i samarbete med RSM&Co och Brigad AB. Frågor gällande redovisningen eller vårt hållbarhetsarbete besvaras av:

Pär Larshans, Hållbarhetschef
par.larshans@ragnsells.com

ragnsells.se