Ragn-Sells är drivande i omställningen till en cirkulär ekonomi

Ragn-Sells vill vara en aktiv part i utvecklingen av avfalls- och återvinningspolitiken och bidra till att utveckla idéer, metoder och affärsmodeller som möjliggör kretslopp och resurseffektivitet. Våra utgångspunkter vad gäller samhällets omställning till en cirkulär ekonomi är att avfall är en resurs och en viktig del av samhällets råvaru-, material- och energiförsörjning. Politiken behöver möjliggöra och accelerera omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi. En cirkulär ekonomi är inte bara nödvändig ur klimat- och miljösynpunkt, den främjar dessutom konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning – vilket i sin tur driver på innovation och nytänkande bortom återvinningsbranschen.

Vi anser att politiken och regelverken ska främja en förflyttning uppåt i avfallshierarkin, samt skapa förutsättningar för resurseffektiva, giftfria och hållbara kretslopp. Vår fasta övertygelse är att politiken måste styra mot att den totala förbrukningen av jordens ändliga resurser minskar.

Vi har under 2016 på olika sätt, i flera kommittéer och utskott lyft fram hur vi ser att återvinningsbranschen kan bidra till att cirkulära flöden uppstår ifall vi vår rätt förutsättningar. I avvaktan på att det cirkulära systemet fungerar fullt ut måste samhället fortsätta att utgå ifrån principer om att förorenaren betalar (PPP) samt utveckla producenternas ansvar.

Om Ragn-Sells Hållbarhetsredovisning 2016

Vi redovisar vårt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer G4 för hållbarhetsredovisning, nivå Core. Redovisningen är framtagen i samarbete med RSM&Co och Brigad AB. Frågor gällande redovisningen eller vårt hållbarhetsarbete besvaras av:

Pär Larshans, Hållbarhetschef
par.larshans@ragnsells.com

ragnsells.se