Dialog med våra intressenter

Vi för en kontinuerlig dialog med våra viktigaste intressentgrupper. Nedan redovisas våra dialogtillfällen med respektive intressentgrupp och intressenternas förväntningar på oss.

Kunder

Dialogtillfällen

• Daglig kundkontakt via våra miljöarbetare, chaufförer, kundservice och kundansvarig säljare.
• Digitala mötesplatser – kundportal och hemsida.

Intressentens förväntningar på Ragn-Sells
Långsiktig leveranssäkerhet och transparens. God servicenivå, professionellt och trevligt bemötande. Drivande för innovation och utveckling till kundens förmån. Omsorg om människor och miljö.

Myndigheter

Dialogtillfällen
• Regelbunden kommunikation och dialog med myndigheter och via intresseorganisationer inom hållbarhetsområdet.
• Remissinstans för lagförslag/förordningar, åtgärds- eller inriktningspaket, och deltar i olika dialogmöten med myndigheterna.
• Löpande kommunikation med myndigheterna i tillstånds- och tillsynsfrågor.

Intressentens förväntningar på Ragn-Sells
Genom kunskap och trovärdighet framföra våra synpunkter och förslag till myndigheter och via intresseorganisationer. Vidare att vi bibehåller en god dialog med tillstånds- och tillsynsmyndigheter, med kunskap och transparens som främsta kännetecken.

Ägare

Dialogtillfällen
Huvudkanalen för kommunikation och avstämning med ägare och investerare är via styrelsemöten samt genom ekonomisk rapportering.

Intressentens förväntningar på Ragn-Sells
Kundnytta och miljöhänsyn präglar verksamheten där Ragn-Sells är ett miljö-företag i världsklass. Medarbetarna engageras genom målstyrning. De anställda har miljövetenhet, hög etisk standard, goda kunskaper och moderna arbetsredskap. En långsiktig och stabil tillväxt samt god lönsamhet och utveckling.

Medarbetare

Dialogtillfällen
• 
Cheferna ansvarar för löpande information till personalen om beslut och information. Varje chef agerar språkrör för sin personal och återkopplar uppåt i organisationen både gällande frågor och förbättringsförslag från medarbetarna.
• Interna kommunikationskanaler som intranät, lokala informationsskärmar, utbildning, ”Ragn-Sells för mig” (lön- och förmånsportal), VD informerar månadsvis alla medarbetare via web sändningar.

  • Årlig medarbetarundersökning samt årliga medarbetarsamtal.

Intressentens förväntningar på Ragn-Sells
En trygg och ansvarstagande arbetsgivare med goda arbetsvillkor, arbetsmiljö och förmåner samt goda utvecklingsmöjligheter. God kommunikation på alla nivåer i organisationen och möjlighet att påverka beslut och verksamhet. Information om viktiga beslut och hur de ska efterlevas.

Närsamhälle/närboende

Dialogtillfällen
I samråd och vid tillståndsprövningar. Genom särskilda, återkommande grannsamråd och aktivt arbete med att ta emot och hantera ev. klagomål.

Intressentens förväntningar på Ragn-Sells
Aktivt arbete med att minska vår egen miljöpåverkan och verksamhetens störning på närsamhället samt information gällande detta.

Politiker

Dialogtillfällen
Definierade nyckelpersoner hos Ragn-Sells (VD, Hållbarhetschef, Klimatstrateg, Miljöchef m.fl.) verkar löpande för att ha en dialog med politiker.

  • Identifierade nätverk bemannas där definierade frågeställningar/positioner bedrivs

Intressentens förväntningar på Ragn-Sells
Ett miljö-företag i världsklass som bidrar aktivt med att utveckla metoder som leder till en cirkulär ekonomi, påverkar utvecklingen av det svenska miljömålsarbetet samt deltar i dialogen om Agenda 2030.

Leverantörer/Entreprenörer

Dialogtillfällen
I samband med upphandling av ramavtal, beställningar och leverantörsmöten, och genom revisioner.

Intressentens förväntningar på Ragn-Sells
Tydliga krav och förväntningar i samband med avtalstecknande. Uppföljning på den plan och de specifika mål vi tillsammans sätter.

Om Ragn-Sells Hållbarhetsredovisning 2016

Vi redovisar vårt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer G4 för hållbarhetsredovisning, nivå Core. Redovisningen är framtagen i samarbete med RSM&Co och Brigad AB. Frågor gällande redovisningen eller vårt hållbarhetsarbete besvaras av:

Pär Larshans, Hållbarhetschef
par.larshans@ragnsells.com

ragnsells.se