Tjänsteresor

För de medarbetare som till stor del är beroende av bil i tjänsten erbjuder Ragn-Sells tjänstebilar. Eftersom företaget har möjlighet att styra vilka bilmodeller som köps in och har beslutat om en maximal gräns på 120 gram koldioxid per kilometer är detta många gånger ett bättre alternativ ur miljösynpunkt än att privatbilar används i tjänsten. Under 2016 hade Ragn-Sells 263 stycken tjänstebilar, av dessa var 125 supermiljöbilar med ett maximalt koldioxidutsläpp på 50 gram per kilometer. Koldioxidutsläpp kopplade till tjänstemil där privatbil användes utgår från ett antagande om en 50/50-procentuell fördelning av diesel och bensin som drivmedel. Under 2016 var utsläppen från bilresor i tjänsten 608 ton koldioxid. Utsläppen är relativt oförändrade jämfört med 2015 trots att bränsleeffektivare fordon används. Detta kan förklaras med att den totala körsträckan ökat. De tjänsteresor som gjordes med tåg och flyg genererade utsläpp på nära 0 respektive 410 ton koldioxid.

El och fjärrvärme

Elförbrukning på anläggningarna omfattar avfallsbehandling och el till fastigheter. Vissa av våra behandlingsprocesser är energiintensiva, men kan ändå motiveras eftersom material från samhället hanteras på rätt sätt och så långt som möjligt återförs i kretsloppet. Under åren 2015-2017 har Ragn-Sells avtalat att all elenergi till verksamheten ska vara från vattenkraft, och från ursprungsmärkt el beräknas ett nollutsläpp av växthusgaser. Tidigare år har utsläpp från elförbrukningen beräknats med utsläppsfaktor för Nordisk Elmix 2009, även under 2014 då ca 80 % kom från förnybara källor. Sett ur ett längre perspektiv har elförbrukningen fördubblats sedan 2008, vilket kan förklaras av en ökad avfallsbehandling.

Klimatbokslut

Nedan redovisas vår totala klimatpåverkan beräknad enligt GHG-protokollet.

Metod klimatberäkningar

Beräkningen av klimatdata har utförts enligt den internationella standarden Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet). GHG-protokollet är den mest använda standarden för beräkning av växthusgaser och lade grunden för ISO standarden 14064-I. Dataunderlaget är inrapporterat från olika interna och externa källor som därefter har konverterats till ton CO2e.

Transporter

Delmålet om 50 % minskning av koldioxidutsläpp från fordon till år 2020 avser Ragn-Sells egna transporter, inte inköpta transporter. Utsläppsuppgifterna för egna transporter gäller tunga fordon, där en del av arbetsmaskinerna ingår. Utsläppen från inköpta transporter beräknas utifrån uppgifter om leverantörernas körningar. Från och med 2016 är klimatpåverkan vid produktion av fordonsbränsle medräknad i värdet för klimatpåverkan från transporter. Även historiska data i denna redovisning är uppdaterade. Utsläppsfaktorer för beräkning av klimatpåverkan (CO2-ekvivalenter) från bensin, diesel och HVO har hämtats från bränslebolagens produktblad (well to wheel). För vissa bränsleslag anger bränslebolagen ett spann för utsläppsfaktorerna beroende av inblandning av HVO. Detta beror på att inblandning av HVO har ökat över tid samt i tillgänglighet på olika stationer. I dessa fall har en bedömning gjorts av den genomsnittliga andelen inblandning av HVO. För fordonsgas har ett genomsnittligt värde på utsläppsfaktorn hämtats från Energimyndighetens rapport, ER 2016:

Deponier

Anläggningarna har under 2015 och 2016 utgått från olika metoder för att beräkna utsläppen från deponierna och de beräkningsmodeller som använts är Landgem och MeFTIR. I Landgem beräknas utsläppen som gasproduktion med avdrag för gasinsamling och metanoxidation i ytskikt. Koldioxidutsläpp som uppstår när omhändertagen deponigas förbränns (vid fackling eller i panna) ingår inte. Modellen tar inte hänsyn till hur stora delar av deponiernas som sluttäckts, vilket får till resultat att de redovisade siffrorna är större än det faktiska utsläppet. MeFTIR är en ny metod för Ragn-Sells där man i fält släpper ut en spårgas av känd koncentration som man sedan mäter tillsammans med metangas. Genom mätningen kan man sedan räkna fram utsläppen. Eftersom beräkningarna för 2015 och 2016 utgår delvis från en annan metod än tidigare innebär det att det finns osäkerheter vid jämförelse med föregående år, och detta är också den huvudsakliga förklaringen till den stora minskningen av de totala koldioxidutsläppen från Ragn-Sells verksamhet under 2015. Vi kommer att utvärdera de olika metoderna för att avgöra vilken som ger de säkraste resultaten.

Deponier förvärvade efter 2008 innefattas inte vid beräkning av uppfyllande av målet kopplat till Ragn-Sells totala klimatpåverkan.

Inköpt energi

Under åren 2015-2017 har Ragn-Sells avtalat att all el-energi till verksamheten ska vara från vattenkraft, och från ursprungsmärkt el beräknas ett nollutsläpp av växthusgaser. Tidigare år har utsläpp från elförbrukningen beräknats med utsläppsfaktor för Nordisk Elmix 2009, även under 2014 då ca 80 % kom från förnybara källor. Utsläpp från inköpt fjärrvärme baseras på förbrukning med utsläppsfaktor fjärrvärmemix framräknad av Energimarknadsinspektionen 2008.

Om Ragn-Sells Hållbarhetsredovisning 2016

Vi redovisar vårt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer G4 för hållbarhetsredovisning, nivå Core. Redovisningen är framtagen i samarbete med RSM&Co och Brigad AB. Frågor gällande redovisningen eller vårt hållbarhetsarbete besvaras av:

Pär Larshans, Hållbarhetschef
par.larshans@ragnsells.com

ragnsells.se