Mångfald och likabehandling (forts.)

Ett konkret målområde för Ragn-Sells är att öka andelen kvinnor bland de anställda, i synnerhet avseende ledarbefattningar. I dagsläget finns kvinnorna i hög utsträckning i administrationen och stödfunktionerna. Ragn-Sells målsättning är att öka andelen kvinnliga chefer till 30 % och ett aktivt arbete pågår för att få fler kvinnor i chefs- och specialistpositioner, bl a genom talent-programmet ”Step Up med Ragn-Sells” där hälften av deltagarna är kvinnor och genom att vid rekrytering tillämpa bolagets plan för jämställdhet.

Under 2016 har en ny lönemodell implementerats bland miljöarbetarna. Ambitionen med lönemodellen har varit att skapa en marknadsanpassad, tydlig och enhetlig lönemodell inom företaget med gemensamma lönesättningskriterier baserad på arbetets svårighetsgrad och medarbetarens kompetens. Den nya modellen ställer krav på att chef och medarbetare har en löpande dialog om prestation, kompetens, förmåga, utvecklingsinsatser och att medarbetaren känner till vilka kriterier som påverkar lönen. Till grund för lönesättning används bland annat utvecklingssamtal. I den löneskillnadsutredning som genomfördes 2014 konstaterades inga osakliga löneskillnader mellan könen i likvärdiga befattningar. En ny lönekartläggning kommer att genomföras under 2017.

Medarbetarundersökning

Trots den omfattande omorganisationen som genomfördes under 2016 ökade årets medarbetarindex från 574 till 576 av 1000. Styrkor är framförallt att målstyrning har stärkts bl a genom ökad uppföljning och tätare kommunikation och dialog med medarbetarna. Vi har ett starkt engagemang med vilja att bidra i verksamheten och majoriteten av våra medarbetare trivs med sina arbetsuppgifter. Lärandet som sker i hela organisationen bidrar till framgång. Ledarskapet har aldrig varit starkare och ledarskapsindex har ökat till 66 av 100, vilket innebär att 66% av medarbetarna är nöjda eller mycket nöjda med sina chefer. Resultatet för 2015 var 62 av 100.

Liksom tidigare år finns förbättringsområden, exempelvis ska vi fortsätta arbetet med målstyrning och uppföljning. För att ytterligare öka fokus på kund ska vi säkerställa att vi använder feedback från kunder på ett bättre sätt. Vi ska även fortsätta vårt arbete med att utveckla våra ledare.

Samtliga chefer har erbjudits utbildning för att upprätta handlingsplaner och vidta aktiviteter utifrån resultatet av medarbetarundersökningen. Uppföljning av att resultatet har gåtts igenom och att handlingsplaner tagits fram har utökats under året.

Åtgärder som vidtagits under året, utifrån resultatet av 2015 års medarbetarundersökning, är t.ex. att dela goda exempel, arbete med gemensamma aktiviteter/övningar kring vad vi gör bra och vad vi kan förbättra för samtliga anställda samt utökad information via informationsskärmar.

Medarbetarsamtal

Ragn-Sells målsättning är att alla medarbetare får ett strukturerat årligt utvecklingssamtal samt uppföljningssamtal med sin närmaste chef. Utvecklingssamtalen är viktiga för att nå våra verksamhetsmål. I utvecklingssamtalen diskuteras arbetssituation, arbetsprestation, personlig utveckling samt värderingar och beteenden. Tillsammans fastställer chef och medarbetare individuella affärs- och beteendemål och en individuell kompetensutvecklingsplan. Chefer får en återkoppling i sin ledarroll vilket fungerar som underlag för ledarutvecklingen. Under 2016 har vi utvecklat vår mall för medarbetarsamtalen för att öka dialogen och kommunikationen i samtalet.

I den senaste medarbetarenkäten uppgav 69 % av de anställda att de haft ett utvecklingssamtal med sin chef, uppdelat per yrkeskategori var motsvarande siffra 65 % bland miljöarbetarna och 76 % bland tjänstemännen. Metoden för uppföljning av antalet genomförda samtal medför dock en osäkerhet i resultatet och arbete pågår för att få mer korrekt data.

Om Ragn-Sells Hållbarhetsredovisning 2016

Vi redovisar vårt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer G4 för hållbarhetsredovisning, nivå Core. Redovisningen är framtagen i samarbete med RSM&Co och Brigad AB. Frågor gällande redovisningen eller vårt hållbarhetsarbete besvaras av:

Pär Larshans, Hållbarhetschef
par.larshans@ragnsells.com

ragnsells.se