Medarbetare och anställningsvillkor

Under 2016 uppgick det genomsnittliga antalet tillsvidareanställda i Ragn-Sells AB med dotterbolag till 1597 personer, där cirka två tredjedelar var miljöarbetare. I denna grupp ingår alla våra medarbetare som arbetar inom produktionen, oavsett om de arbetar i serviceentreprenad, fastighetsrenhållning eller på våra behandlingsanläggningar. Antalet visstidsanställda under året var 510 personer. Majoriteten av dessa är resurser som tas in vid arbetstoppar i produktionen. Den totala personalomsättningen minskade under 2016 till 9,7% vilket var något lägre än vår målsättning på 10%. Den totala sjukfrånvaron under 2016 var 6,2% av planerad arbetstid vilket var högre än 2015 då sjukfrånvaron var 4,9%.

Miljöarbetarna som har en mer riskfylld arbetsmiljö och ett fysiskt tyngre arbete hade en sjukfrånvaro på 5,6% (6,0%) och för tjänstemännen var sjukfrånvaron 4,1% (2,3%). Utifrån en hälsoanalys baserat på resultat i medarbetarundersökningen och hälsokartläggning i samarbete med Previa kommer ett antal initiativ inom hälsa, välbefinnande och levnadsvanor att startas under 2017.

Om Ragn-Sells Hållbarhetsredovisning 2016

Vi redovisar vårt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer G4 för hållbarhetsredovisning, nivå Core. Redovisningen är framtagen i samarbete med RSM&Co och Brigad AB. Frågor gällande redovisningen eller vårt hållbarhetsarbete besvaras av:

Pär Larshans, Hållbarhetschef
par.larshans@ragnsells.com

ragnsells.se