Vårt arbete med de svenska nationella miljömålen och de globala målen för hållbar utveckling

Ragn-Sells ambition är att vara en föregångare när det gäller att bygga in Sveriges miljömål i det egna hållbarhetsarbetet. Under 2016 har vi varit en aktiv deltagare i gruppen som regeringens nationella samordnare för näringslivet har drivit. Vårt hållbarhetsarbete har också koppling till flera av FNs globala mål för hållbar utveckling som antogs under 2015.

Vårt arbete med Sveriges nationella miljömål

Riksdagen har tagit beslut om 16 miljökvalitetsmål samt ett generationsmål. De svenska miljömålen handlar om att skapa en utveckling som är miljömässigt hållbar på lång sikt. Näringslivet har, tillsammans med andra aktörer, en roll för att de svenska miljömålen ska uppnås. Ragn-Sells har gjort bedömningen att de tre mål där vår verksamhet har störst möjlighet att bidra till en positiv utveckling är Minskad klimatpåverkan, Giftfri miljö och God bebyggd miljö. Under 2016 så har vi aktivt deltagit i gruppen som regeringens nationella samordnare för näringslivet har drivit. Nedan beskrivs vårt arbete med dessa mål.

Begränsad klimatpåverkan

Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farligt

Exempel från Ragn-Sells arbete:

 • Byter ut gamla fordon mot modernare.
 • Använder drivmedel från förnyelsebara källor.
 • Arbetar för att minska utsläppen från våra fordon med hjälp av ett vagnparksystem som kontrollerar bränsleförbrukning.
 • Begränsar egna CO2-utsläpp, bl.a genom sluttäckning av deponier, insamling och användning av deponigas.
 • Under åren 2015-2017 har Ragn-Sells avtalat att all el-energi till verksamheten ska vara vattenkraft, och från ursprungsmärkt el beräknas ett nollutsläpp av växthusgaser.

Giftfri miljö

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden

Exempel på Ragn-Sells arbete:

 • Hjälper kunder att hantera farligt avfall som omfattas av ett detaljerat regelverk. Det kan röra sig om hantering av exempelvis oljor, färger, gaser, läkemedel eller aerosoler
 • Paketet FarligtEnkelt, en totallösning med säkra miljöskåp med skyltning, hantering, statistik och all annan dokumentation som krävs för farligt avfall.
 • Sanering av förorenade områden.
 • TerraFutura, Ragn-Sells teknik, en helhetslösning för behandling av förorenade jordar.
 • ReUseOil, Ragn-Sells teknik, insamling av spillolja och uttjänta oljefilter för avgiftning och återvinning.
 • Chromafora, Ragn-Sells teknik, där farliga metaller från vatten tas bort.
 • Behandlar emulsioner och vattenhaltiga oljor där vattnet separeras från oljan som kan återanvändas eller återvinnas.
 • RECONDOIL- upprättat en ny anläggning för rening av smörjolja. Genom kemiska och tekniska processer renas oljan och återanvändas.
 • Miljöfarliga ämnen plockas ur kretsloppet och destrueras/deponeras på ett ansvarsfullt sätt
 • Avfallsaska behandlas på ett säkert sätt på våra behandlingsanläggningar

God bebyggd miljö

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö

Ragn-Sells arbete:

 • Via Ragn-Sellskoncernens råvarubolag Ragn-Sells Recyclables återförs utvunna resurser till samhället. De handlar om plast, papper, skrot, metall och elektronik, trä och träflis, avfallsbränslen samt däck för energiproduktion.
 • Konceptet RentBygge där vi bistår med källsortering på byggarbetsplatser.
 • Tar vi emot, behandlar, återanvänder/ återvinner uttjänta däck från svenska och norska fordon, sammanlagt ca 85000 ton däck per år.
 • Erbjuder lösningar som ökar servicegraden och återvinningsnivåerna. Exempelvis utvecklade tjänster City Logistik och Älskade stad för köpcentra och innerstadsmiljöer där vi utöver avfallshanteringen även arbetar med godsmottagning och intern logistikhantering.
 • Organiskt material behandlas ex genom rötning för att producera biogas, biogödsel eller kompost.
 • EasyMining, Ragn-Sells teknik, med slamförbränning och fosforåtervinning.

Vårt arbete med De globala målen för en hållbar utveckling

Genom de Globala målen vill FN uppnå en hållbar utveckling i världens alla länder. Målen syftar till att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor samt lösa klimatkrisen under de kommande 15 åren. Världens ledare har förbundit sig till dessa 17 mål som spänner över bl.a. hälsa, arbetsvillkor, stadsutveckling, ekosystem och fredliga samhällen. För att nå målen måste alla funktioner i samhället samarbeta vilket innebär att även näringslivet behöver dra sitt strå till stacken. Ragn-Sells har gjort bedömningen att vår verksamhet har störst potential att kunna bidra gällande mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion. Av all produktion av varor och tjänster som vi antingen konsumerar i Sverige eller exporterar för konsumtion utanför Sveriges gränser så motsvarar detta totalt 115 ton naturresurser/capita/år. 72 av dessa ton kommer från import så det är tydligt att vårt ansvar är globalt.

Exempel på några av de globala mål för hållbar utveckling som Ragn-Sells arbetar aktivt med:

Mål 2 – Ingen hunger

Fram till 2050 kommer världen behöva producera 50 % mer proteiner än den gör idag. Dessa kommer att produceras på befintlig åkermark. Men dessutom kommer världens städer att växa och de finns vanligen placerade mitt i den bästa åkermarken. Dessutom har vi byggt upp dagens matproduktion med hjälp av konstgödning där basen är fossilt bruten fosfor, utan fosfor blir det mycket mindre skördar. Problemet är att vi redan har använt den bästa fosformalmen, de renaste fraktionerna, och att den totala tillgången till fosfor krymper. Dessutom finns de största fyndigheterna i geopolitiskt utsatta områden vilket ytterligare höjer risken för att tillgången stryps.

Ragn-Sells arbete:

 • Vi har en teknik som bygger på att från avloppsflöden utvinna helt ren fosfor. Vi är ensamma i välden om just denna teknik. Som exempel så kan 70 % av Sveriges eget fosforsbehov komma från återvinningsflöden.
 • Vi är specialister på att omhänderta och tvätta förorenade massor. Det är viktigt när städer växer att de nyttjar de utrymmen som inte går att producera mat på. Genom att på ett ansvarsfullt sätt sanera områden från det gamla industrisamhället, som med dåtidens spelregler fick producera produkter som innehöll massor av gifter som idag finns lagrat i marken, kan dessa områden utnyttjas på ett effektivt sätt utan att vi flyttar gamla skulder till kommande generationer.

Mål 3 – Hälsa och välbefinnande

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och investeringar i hälsa är en återinvestering i samhällets utveckling i stort. Delmål är bl.a. att:

 • Minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier,
 • Minska antalet dödsfall och skador i trafikolyckor
 • Arbeta förebyggande för att minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö

Ragn-Sells arbete:

 • Via Ragn-Sellskoncernens råvarubolag Ragn-Sells Recyclables återförs utvunna resurser till samhället. De handlar om plast, papper, skrot, metall och elektronik, trä och träflis, avfallsbränslen samt däck för energiproduktion.
 • Konceptet RentBygge där vi bistår med källsortering på byggarbetsplatser.
 • Tar vi emot, behandlar, återanvänder/ återvinner uttjänta däck från svenska och norska fordon, sammanlagt ca 85000 ton däck per år.
 • Erbjuder lösningar som ökar servicegraden och återvinningsnivåerna. Exempelvis utvecklade tjänster City Logistik och Älskade stad för köpcentra och innerstadsmiljöer där vi utöver avfallshanteringen även arbetar med godsmottagning och intern logistikhantering.
 • Organiskt material behandlas ex genom rötning för att producera biogas, biogödsel eller kompost.
 • EasyMining, Ragn-Sells teknik, med slamförbränning och fosforåtervinning.

Mål 6 – Tillgången till rent vatten och sanitet

Detta avser sötvattensfrågan som tillsammans med klimatfrågan är de frågor som världen brottas mest med. Vatten är nödvändigt för både matproduktion, som dricksvatten men också en nödvändighet för många industriella flöden. Även i Sverige som ansetts ha gott om vatten är det flera områden som nu är utsatta där både Öland och Gotland är exempel från 2016.

Ragn-Sells arbete:

 • Mycket av vår forskning finns inom vattenområdet. Både tekniken Ash2Salt och Chromofora är produkter av vår forskning. Där den första är ett sätt att helt kunna avsalta askor från salter och den andra är en cirkulär lösning för rening av vatten.
 • Vi har ett koncept som heter Rent Dagvatten för att rena mindre vattensamlingar och undvika förorening av dricksvattnet. Det renade vattnet kan användas för industriellt bruk eller jordbruk.
 • Ragn-Sells är en av grundarna till Stockholm Water prize, kanske världens mest erkända vattenpris som syftar till att uppmärksamma forskning inom färskvattensområdet.

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen

Urbaniseringskraften är stark i samhället, redan år 2008 bodde mer än hälften av världens befolkning i städer och redan 2030 kommer ytterligare 2,4 miljarder ha flyttat till dessa städer. Det kommer kräva stora investeringar i infrastruktur och kräva nya sätta att lösa flöden av varor och tjänster.

Ragn-Sells arbete:

 • Alla våra flöden av avfall kommer från städerna där ständigt ökande krav på högre avgiftningsgrad, ökad materialåtervinning och cirkuläritet öppnar upp nya affärsmöjligheter. Det senaste exemplet på innovation från vår sida är konceptet Citylogistik där vi är navet i stadens distribution av varor och återtagande av avfall. I ett samarbete mellan Stockholm Stad, Bring, Vasakronan och Ragn-Sells har vi gått ihop under konceptet #älskadestad. Ragn-Sells kör med fossilfria fordon ut varor från de noder där Bring lämnat sina varor . På detta sätt kan trafik och utsläpp av föroreningar i innerstaden minska. Vi tar också tillbaka kundernas avfall så att återvinningsgraden och kvaliteten på det återvunna materialet kan öka.

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Detta är det mål som har flest kopplingar till andra mål och för att uppnå detta mål så kommer resursförsörjningsfrågan var viktig att lösa. I detta fall är det centralt att samhället minskar användandet av jungfruliga råvaror och istället stimulerar mer återvunna flöden, samhället behöver helt enkelt bli mer cirkulärt.

Vi strävar efter materialfokus där stadens flöden är i fokus genom en riktning som utgår från tre principer:

 1. Lösningar som vi använder gör att uttaget av naturresurser minskar de facto.
 2. Att undvika att lösningarna inte skapa nya problem genom att giftiga ämnen
 3. Inte skickar skulder framåt till kommande generationer.

Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Stödja verkställandet av hållbar utveckling och förnya det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Det sjuttonde målet handlar i huvudsak om att förstå vad som kommer att krävas för att de övriga sexton målen ska uppfyllas och att de utvecklade länderna förbinder sig att hjälpa de mindre utvecklade länderna. Regeringar, den privata sektorn, det samlade civilsamhället, FN-systemet och andra aktörer måste samverka för att målen för hållbar utveckling ska nås.

Ragn-Sells arbete:

 • Ragn-Sells och hela vår affär bygger i grunden på återvinning och avgiftning. Samhället har länge strävat efter kretsloppslösningar där samverkan är nyckeln för att lyckas. Vikten av samverkan blir än mer tydlig när det gäller att driva utvecklingen mot en cirkulär ekonomi.

Ragn-Sells har en tradition att bidra med lösningar och ligga i framkant vad avser innovationer för morgondagens behov, dessa innovationer har i stor utsträckning fokuserats på den viktiga avgiftningsdimensionen. Detta arbete gör vi tillsammans med befintliga kunder som vill lite mera och vi bygger in det i kommande partnerskap för att skapa samhällsnytta såväl som planet- och affärsnytta redan från start. ”Att vara ett levande bevis på att omsorg om jorden och bra affärer går hand i hand” är vad vi strävar efter varje dag.

 • Det vi ser komma framöver är även ett behov av att inom den sociala dimensionen bidra med lösningar på samhällets utmaningar, vi har som exempel inlett ett samarbete både med Samhall och Stockholms stad för att hitta morgondagens arbetskraft men också för att bidra till samhällets utveckling.

Om Ragn-Sells Hållbarhetsredovisning 2016

Vi redovisar vårt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer G4 för hållbarhetsredovisning, nivå Core. Redovisningen är framtagen i samarbete med RSM&Co och Brigad AB. Frågor gällande redovisningen eller vårt hållbarhetsarbete besvaras av:

Pär Larshans, Hållbarhetschef
par.larshans@ragnsells.com

ragnsells.se