Säkerhetsarbetet i fokus genom ”Safety first”

Safety First är nu ett internt arbetssätt som omfattar alla medarbetare på företaget och innebär att vi alla strävar efter att hälsa och säkerhet ska vara ett tydligt inslag i vår verksamhet.

Som en del i Safety first beaktas individens beteende, för att kunna utföra ett säkert arbete med hänsyn tagen till arbetsmängd, arbetstid och kränkande särbehandling. I detta ingår säkerställande av att den psykiska ohälsan och arbetsrelaterad stress hålls på en så låg nivå som möjligt, i enlighet med AFS 2015:4 Organisation och arbetsmiljö, som trädde i kraft 31 mars 2016.

Olycksfall, tillbud och sjukfrånvaro

För att nå en säkrare arbetsmiljö och minska antalet olyckor har Ragn-Sells under 2016 ökat fokus på kommunikation och information vad gäller vikten av att rapportera olyckor, tillbud och riskobservationer. Vi började också mäta en kvot mellan antalet riskobservationer och tillbud per antal olyckor. Målsättningen för 2017 är att kvoten ska vara 2,5 och den långsiktiga målsättningen för 2024 är en kvot på 7. När mätningen inleddes i oktober 2016 var kvoten 1. Den förebyggande rapporteringen av tillbud och riskobservationer ökade kraftigt under slutet av 2016 och vi kan redan se en tydlig minskning av antalet olycksfall som leder till sjukfrånvaro. Vår ambition är att genom ökad rapportering av riskobservationer och tillbud även minska antalet olyckor utan sjukfrånvaro. Frekvens vad gäller antalet olyckor mäts genom indexet Industrial Injury Frequency Rate (IIFR)[1]. Värdet för 2016 var 12,6 vilket är en minskning jämfört med 2015 då värdet var 16,3. Den långsiktiga målsättningen är att komma under ett värde på 3.

De vanligaste skadorna under 2016 var fall- eller klämskador och skadorna berodde huvudsakligen på arbetsplatsens tekniska utformning. Vi ser en ökning av olyckor utan sjukfrånvaro vilket är ett väntat resultat med tanke på vår stora satsning på att öka rapporteringsmedvetenheten. Vi ser glädjande att även att riskobservationer och tillbud ökar mycket. Vår förhoppning till 2017 är att vi kan se en minskning av våra olyckor som en konsekvens av det ökade förebyggande inrapporterade såsom riskobservationer och tillbud. Dock kan vi redan nu se en minskning av olyckor som leder till sjukfrånvaro.

Elsäkerhet

Under 2016 startade implementering av ett verktyg för att säkerställa efterlevnad av lagstiftning gällande elsäkerhet. Verktyget omfattar hela företaget och under 2017 kommer fokus vara att organisera elsäkerhetsarbetet på respektive anläggning och att inkludera samtliga Ragn-Sells anläggningar i verktyget. Parallellt pågår även arbete med information, utbildning, fortlöpande kontroller, besiktningar, förbättrings- och effektiviseringsarbete, så att betryggande elsäkerhet uppnås. Arbetet styrs av elsäkerhetsansvarig vars roll är att ha det övergripande el-ansvaret i hela företaget.

Om Ragn-Sells Hållbarhetsredovisning 2016

Vi redovisar vårt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer G4 för hållbarhetsredovisning, nivå Core. Redovisningen är framtagen i samarbete med RSM&Co och Brigad AB. Frågor gällande redovisningen eller vårt hållbarhetsarbete besvaras av:

Pär Larshans, Hållbarhetschef
par.larshans@ragnsells.com

ragnsells.se