Ragnar Sellbergs Stiftelse

Ragn-Sells främjar forskning och utveckling inom avfallsområdet via Ragnar Sellbergs stiftelse. Stiftelsen samarbetar med universitet och högskolor och ger ekonomiska bidrag till avfallsforskning. Förutom att ge stöd åt olika forskningsprojekt finansierar stiftelsen även industridoktorander som driver mer framtids­orienterade projekt inom avfallsforskning. Doktoranderna arbetar på Ragn-Sells parallellt med forskningsstudierna, vilket för in spetskunskap till företaget samtidigt som doktoranderna direkt får en praktisk tillämpning av sin forskning.

I maj 2016 anordnade Ragnar Sellbergs stiftelse, för elfte året i rad, kunskapsseminariet Framtidsdagen. Framtidsdagen är ett sätt att sprida den senaste kunskapen i olika viktiga och aktuella avfallsfrågor. 2016 års tema var ” Avfall nu och då”. I årets upplaga av Framtidsdagen tittade vi både i backspegeln och blickade framåt för att försöka hitta rätt riktning och svaren på morgondagens frågor. Vart är vi på väg? ”

Vi premierade också segraren i fjolårets tävling för bästa exjobb. Segraren var Richard Mustafele och hans arbete kring biologisk behandling av matavfall.

Våtmarksstipendiet 2016

Våtmarksstipendiet är ett erkännande till en person eller organisation som utfört ett betydande och värdefullt arbete för att skapa våtmarker för fåglar av hög kvalitet. Stipendiet – som delats ut sedan 2002 – är instiftat av stiftelsen Svensk Våtmarksfond och Ragn-Sells AB. Syftet med stipendiet är att stimulera arbetet med att bevara, skapa och sköta våtmarker för den biologiska mångfalden i allmänhet och våtmarkernas fåglar i synnerhet. Stipendiet är på 25 000 kr. Svensk Våtmarksfond bildades på initiativ av Svenska Jägareförbundet 1995. I styrelsen finns, förutom Jägareförbundet, representanter för Sveriges Ornitologiska Förening, Världsnaturfonden, Lantbrukarnas Riksförbund och näringslivet.

2016 års våtmarksstipendiat är Johnny Carlsson, Trelleborg, för att han med stor entusiasm och envishet lyckats samla alla berörda markägare kring ett stort och viktigt vattenvårdsprojekt. Han har även knutit kontakt med ledande expertis på området så att delägare och projektledning delgivits bästa möjliga kunskap. Projektet har fått stor uppmärksamhet såväl inom som utanför landets gränser.

Syftet med projektet är att fånga upp kväve och fosfor från odlingsmarker och hindra det från att nå havet. Samtidigt motverkas erosion och översvämningsproblematiken löses. Dessutom återskapas ett värdefullt fisksamhälle, fågellivet och den biologiska mångfalden gynnas samt att förutsättningarna för rekreation och friluftsliv ökar.

Stockholm Water Prize 2016

Ragn-Sells fortsatte under 2016 sin medverkan i SIWI som vi var med och grundande för över 25 år sedan. Idag är SIWI världens främsta institut för att globalt främja en hållbar hantering av världens sötvattenresurser. SIWI står också bakom världens mest respekterade pris vad gäller insatser för att främja hållbar utveckling med koppling till vattenfrågor, Stockholm Water Prize. Stockholm Water Prize 2016 tilldelades Professor Joan Rose från Michigan i USA för sitt outtröttliga arbete för förbättra folkhälsan globalt. Joan Rose är mikrobiolog och specialist på vattenkvalitet”.Hennes forskning har bl.a lett till globala riktlinjer som idag används av beslutsfattare världen över vilket bidragit till en förbättrat folkhälsan.

Medlemskap i organisationer

Ragn-Sells är medlem i ett flertal organisationer som är verksamma inom områdena miljö, återvinning och cirkulär ekonomi. Nedan beskrivs de organisationer som vi bedömer vara viktigast för vår verksamhet.

Återvinningsindustrierna, ÅI

Branschorganisation för de privata återvinningsföretagen och ingår i Svenskt Näringsliv. För att kunna driva frågorna finns nio servicegrupper, vissa aktiva och vissa grupper bevakar bara. Ragn-Sells ingår med sakkunskap för att ÅI ska kunna driva återvinningsfrågor både nationellt och internationellt.

FEAD

Branschorganisation i Bryssel för insamlings- och återvinningsföretag.

Renare Mark

Nätverket Renare Mark är en ideell och är en obunden intresseorganisation för alla som arbetar med förorenade områden. Syftet med nätverket är att vara ett forum för att främja utvecklingen inom efterbehandling av förorenade områden. Ambitionen är att belysa efterbehandling av förorenade områden i ett samhällsperspektiv, vilket inkluderar tekniska, naturvetenskapliga, ekonomiska, juridiska, kulturella och sociala aspekter.

SIWI – Stockholm International Water Institute

SIWI, Stockholm International Water Institute, främjar vattenlösningar för en hållbar utveckling. SIWI administrerar Stockholm Water Prize som är ett internationellt pris som instiftades av ett antal ledande svenska bolag varav Ragn-Sells är ett. Företagen bakom priset förenas av en stark vilja att öka hållbarheten inom vattensektorn. Priset delas ut årligen vid en festlig ceremoni i Stockholms Stadshus och H.M. Kung Carl XVI Gustaf är prisets beskyddare.

Om Ragn-Sells Hållbarhetsredovisning 2016

Vi redovisar vårt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer G4 för hållbarhetsredovisning, nivå Core. Redovisningen är framtagen i samarbete med RSM&Co och Brigad AB. Frågor gällande redovisningen eller vårt hållbarhetsarbete besvaras av:

Pär Larshans, Hållbarhetschef
par.larshans@ragnsells.com

ragnsells.se