Styrning av vårt hållbarhetsarbete

Ledningssystemet är ett verktyg för att säkerställa att hela organisationen arbetar på samma sätt och att vi följer upp och ständigt förbättrar vår verksamhet. Ett viktigt verktyg för i förbättringsarbetet är de interna revisioner som vi genomför regelbundet. Varje år fastställs också verksamhetsmål som bryts ner i organisationen. Vår verksamhet styrs också av omfattande lagstiftning. Utöver den lagstiftning som gäller för företag i allmänhet berörs vi även av specifik lagstiftning inom avfallsområdet.

Det är av största vikt för oss att följa lagstiftning, tillstånd och andra myndighetsbeslut, och vi har därför en nollvision när det gäller överträdelser av dessa. För att säkerställa efterlevnaden av lagar och regler om miljö och arbetsmiljö är arbetsuppgifter inom dessa områden tydligt fördelade i organisationen. Alla medarbetare har tillgång till ett lagbevakningsverktyg och vi jobbar aktivt med att ny lagstiftning ska omsättas i våra egna rutiner. Förutom den löpande egenkontrollen görs en särskild uppföljning av lagefterlevnad gällande miljö- och arbetsmiljölagstiftning på respektive anläggning minst en gång per år och det ingår också som en del i de interna revisionerna. Vi granskas också av externt part genom miljö- och arbetsmiljömyndigheternas tillsyn och genom externa revisioner i av ledningssystemet.

En ny organisation tillsattes under 2016 för att samla de centrala funktionerna inom Miljö, Arbetsmiljö, Samhällspåverkan, Säkerhetsrådgivning och Elsäkerhet under Hållbarhetsavdelningen. Lokalt utplacerade stödfunktioner rapporterar till de centrala stödfunktionerna inom Miljö och Arbetsmiljö. Under 2016 fortsatte också satsningen på chefer och ledare genom programmet Förtroendefulls Samarbete, med syftet att genom samarbete förbättra styrningen av verksamheten.

 

Inköp och uppföljning av leverantörer

Ragn-Sells största inköp sker inom områdena underentreprenörer för transporter, fordon och utrustning till anläggningar samt drivmedel. För alla nya strategiska leverantörer genomförs en leverantörsbedömning som omfattar områdena kvalitet, ekonomi, miljö och sociala aspekter. För underentreprenörer avseende transporter ingår dessutom en försäkran om efterlevnad av Ragn-Sells uppförandekod som en del i avtalet. Under 2016 har vi fortsatt arbetet med att följa upp hur våra leverantörer efterlever ställda krav. Fokusområden har varit transportörsavtal med underentreprenör där Ragn-Sells även infört en ny form av ramavtal med nya tydligare villkor som löpande implementeras. De leverantörer som omfattas är samtliga underentreprenörer för transport- och maskintjänster oavsett storlek.

För att ytterligare påskynda reduktion av koldioxidutsläpp har vi under 2016 genomfört en upphandling av HVO 100 som bränsle med särskilda krav på att den skall vara fri från tillsatser som palmolja. Vi har från vår huvudleverantör dessutom en HVO produkt som är PFAD fri dvs. även fri från den biprodukt som uppstår vid framtagning av andra palmolje-baserade produkter.

Återföring av material till samhället

Ragn-Sellskoncernens råvarubolag Ragn-Sells Recyclables är ett agentföretag som servar alla bolag inom koncernen. Ragn-Sells Recyclables ansvarar för logistik och försäljning av koncernens råvaror som därmed återförs till kretsloppet. Råvaror och insatsmaterial säljs på en global marknad till exempelvis pappersbruk, plastfabriker eller smältverk som använder återvunnet material i sina produktionsprocesser. Ragn-Sells Recyclables säljer även material till energibolag för produktion av el och fjärrvärme. Kunderna återfinns framförallt i Skandinavien och norra Europa, men en mindre andel av kunderna utgörs av verksamheter i Asien.

Råvaror som produceras av avfall kan dock innebära utökade miljö- och hälsorisker om materialet hanteras på ett felaktigt sätt. Export/import av avfall är därför reglerat i omfattande lagstiftning på både internationell och nationell nivå som följs upp inom ramen för EU-samarbetet samt nationella myndigheter. Ragn-Sells Recyclables ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö) och innefattar processer och rutiner för att säkerställa att material hanteras enligt gällande lagstiftning. Ragn-Sells Recyclables uppmanar även sina kunder att efterleva Ragn-Sells uppförandekod (Code of Conduct) och den införs successivt som en bilaga i handelsavtalen. Ett arbete med uppföljning av kraven i uppförandekoden, genom exempelvis revisioner, har påbörjats.

Revisioner har genomförts hos de kunder där risken för avsteg mot uppförandekoden bedömts som störst. Riskbedömningen baseras framförallt på var i världen kunden är verksam samt vilken typ av material Ragn-Sells Recyclables levererar. Under 2016 reviderades 3 kunder och mottagare i Asien, 1 kund i Afrika (Marocko) och i Europa reviderades 5 kunder. Målsättningen är att fyra till sex materialkunder per år ska revideras.

Under 2016 har också Ragn-Sells haft revisorer på besök från Vattenfall Värme AB, Fortum Värme AB och av tullmyndigheter. Revisionerna genomfördes med gott resultat.

Införande av Ragn-Sells uppförandekod i avtal med speditörer och transportörer har också påbörjats under 2016. Ragn-Sells Recyclables ställer också från och med 2017 krav på att alla vägtransporter av Ragn-Sellskoncernens råvaror skall ske med fordon med minst motorer av Euroklass 5.

Om Ragn-Sells Hållbarhetsredovisning 2016

Vi redovisar vårt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer G4 för hållbarhetsredovisning, nivå Core. Redovisningen är framtagen i samarbete med RSM&Co och Brigad AB. Frågor gällande redovisningen eller vårt hållbarhetsarbete besvaras av:

Pär Larshans, Hållbarhetschef
par.larshans@ragnsells.com

ragnsells.se